हायर पर्चेस ऋण

सदस्यलाई नीजि प्रयोग अथवा व्यापारिक दृष्टिकोणले नयाँ सवारी साधन वा घरेलु तथा व्यवसायिक उपभोग्य मेशनरी सामान खरिद गर्नको लागि आवश्यकता भई पूँजीको आवश्यकता परेमा आर्थिक मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ । प्राइभेट नम्वर हुने सवारी साधन खरिद हायरपर्चेस ऋण माग गर्दा सदस्यले सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि र कोटेशन पत्र पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तो ऋण कोटेशन मूल्यको दुई तिहाई भन्दा बढी रकम लगानी गरिने छैन । यो ऋणको पत्रमा २ जना योग्य शेयर सदस्य धनजमानी राख्नु पर्नेछ । सवारी साधनको स्वामित्व संस्थाको नाममा राखिनेछ । स्वामित्व संस्थामा रहने हुदाँ प्रचलित उचित बिमाको व्यवस्था स्वयम् ऋणीले गर्नु पर्नेछ ।