स्वेच्छिक बचत

 (अ)  सदस्यले अाफूखुशी समयमा अाफूखुशी रकम बचत गर्न र झिक्न सक्ने प्रवृmतिको बचत योजना हो ।
 (आ)  यस बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम व्याज प्रदान गरिनेछ ।
 (इ)  बचत योजनाको पासबुक निःशुल्क उपलव्ध गराईनेछ ।
 (ई)  यस बचत खातामा न्युनतम रु.१०००।– मौज्दात हुनु पर्नेछ ।