सामुहिक ऋण

संस्थाको सदस्यहरुको साना साना बचत समूह निर्माण गरी सामूहिक रुपमा वmुनै पनि प्रतिफल आउने योजना परियोजना संचालन गर्न वा समूहका सदस्यलाई आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक पर्दा सोही समूहका सदस्यहरु सामूहिक जमानत राखी प्रदान गरिने ऋणलार्ई जनाउनेछ । यो ऋण योजनाको लागि विस्तृत नीति नियमहरु समितिले निर्माण गरी लागू गर्न सक्नेछ ।