सदस्यता

sahakari-tuशेयर सदस्य कसरी बन्ने ?

(१) सदस्य हुनको लागि चाहिने योग्यता : 

(क)  १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपालि नागरिक
(ख)  संस्थाको कार्यक्षेत्र रुपन्देही जिल्ला ओमसतिया गा.पा.वडा न. १,२, ३ (साबिकको पडसरी र हाटी फर्साटिकर गा.वि.स.) र सियारी गा.पा.वडा न. १ (साबिकको चिल्हिया  गा.वि.स.) उल्लेख भएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र भएको व्यक्ति I यदि सो नभए निम्न लिखित मध्ये कुनै एक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ I

(१) कार्यक्षेत्रमा घरजग्गा भएको लालपुर्जा वा,

(२) कार्यक्षेत्रको वडा कायम भएको मतदाता परिचय पत्र वा,
(३) कार्यक्षेत्रमा बैवाहिक सम्बन्ध प्रमाण पत्र भएको वा,
(४) कार्यक्षेत्रमा उद्योग व्यापार संचालन गरेको वा,
(५) कार्यक्षेत्रमा रहेको सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, विद्यालय, उद्योग, व्यापारी प्रतिष्ठानमा कर्मचारी वा मजदुर भै काम गरेको परिचय पत्र वा,

(६) एक वर्ष देखि कार्यक्षेत्रमा बसोबास गरेको प्रमाण खुल्ने कागजात I

(२) शुरु प्रक्रिया :

संस्थाको कार्यालयमा उपलब्ध हुने सदस्यता आवेदन फारम भरी नेपाली नागरिकताको फोटोकपि संलग्न राखी पेश गर्ने I

(३) आफै उपस्थित भएर सदस्यता आवेदन पेश गरेमा तुरुन्त स्वीकृत गरिनेछ I

(४) रकम बुझाउने विवरण :

(क) न्यून आयस्रोत भएका व्यक्तिकोलागि :

(अ) ५ कित्ता शेयरको शेयर पूंजी रु.५००/-
(आ) पहिलो महिनाको मासिक बचत रु. २००/- (प्रत्येक महिना यहि न्युनतम दरले बचत गर्दै जाने)

(इ) पहिलो महिनाको पर्व बचत रु.३००/- (प्रत्येक महिना यहि न्युनतम दरले बचत गर्दै जाने) झिक्न पाइने सुबिधा
(इ) प्रवेश शुल्क रु.१००/- (फिर्ता नहुने)
(ई) दुर्घटना जीवन बिमा शुल्क रु.१५०/-(फिर्ता नहुने) पहिलो वर्षकोलागि मात्र लाग्ने)
(उ) प्रशासनिक खर्च वापत रु.१००/- (फिर्ता नहुने)
(ऊ) सदस्य समवेदना कोष रु.१२०/- (फिर्ता नहुने)

पुनश्य : मात्र रु. एक हजार चार सय चालिसमा शेयर सदस्य बन्न सकिन्छ I

(ख) अन्य व्यक्तिकोलागि :

(१) ५० कित्ता शेयरको शेयर पूंजी रु.५०००/-(बढीमा रु.दुइ लाखसम्म खरिद गर्न सकिने)
(२) पहिलो महिनाको न्युनतम मासिक बचत रु. १२००/- (बढीमा रु.२५००/- सम्म)

(३) पर्व बचत रु.३००/-(प्रत्येक महिना यहि दरले बचत गर्दै जाने) झिक्न पाइने सुबिधा
(४) प्रवेश शुल्क रु.१००/- (फिर्ता नहुने)
(५) दुर्घटना जीवन बिमा वापत शुल्क रु.१५०/-(फिर्ता नहुने) पहिलो वर्षकोलागि मात्र लाग्ने
(६) प्रशासनिक खर्च वापत रु.१०००/- (फिर्ता नहुने)
(७) सदस्य समवेदना कोष रु.१२०/-(फिर्ता नहुने)

(८) जगेडा कोष सहयोग वापत रु.१०००/-(फिर्ता नहुने)

पुनश्य : मात्र रु. आठ हजार आठ सय सत्तरीमा शेयर सदस्य बन्न सकिन्छ I

५) फोटो : २ वटा पासपोर्ट साइज र दुइ अटो साइज तथा हकवाला राखेमा हकवालाको एक प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

(६) हकवाला : सदस्यता फारममा हकवाला राखेको भए रकम जम्मा गर्दा हकवाला उपस्थित गराउन सकिने अवस्था रहेछ भने अनिवार्य उपस्थिति गराउनु पर्नेछ I

विस्तृत व्यवहोरा बुझनु परेमा फोन नम्वर ०७१-४२९००७, ९८४७३०२५५९, ९८५७०२४२८१ मा सम्पर्क गर्नुहोला I