शैक्षिक ऋण

सदस्यको आफ्नो छोराछोरी, नातिनातिनीलाई उच्च शिक्षाको पठनपाठन गराउन पूँजीको आवश्यकता परेमा आर्थिक मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ । यस्तो ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सम्वन्धित शिक्षण संस्थाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको शिक्षण संस्थाको प्रमाण पत्र र शिक्षा अध्ययन गर्न लाग्ने समय र लागत रकमको विवरण खुलेको सम्वन्धित शिक्षण संस्थाको प्रमाणित पत्र, बैदेशिक अध्ययनको हकमा सम्वन्धित राष्ट्रको भिसा, सम्वन्धित शैक्षिक संस्थाको भर्ना स्वीवृmति र खर्च लागतको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।