शेयर बचत

 (अ)  तोकिएको न्युनतम शेयर पूँजीभन्दा धेरै शेयर पूँजी लगानीकर्ता सदस्यले अनिवार्य रुपमा बचत गर्ने योजना हो ।
 (आ)  सवै सदस्यले सभाले निर्णय गरी तोके बमोजिमको दरले यो बचत योजनामा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
 (इ)  प्रत्येक महिनामा सभाले निर्णय गरी तोकिए बमोजिमको मितिमा बचत गर्नु पर्नेछ ।
 (ई)  यस बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम व्याज प्रदान गरिनेछ ।
 (उ)  यस बचत योजनाको पासबुक निःशुल्क उपलव्ध गराईनेछ ।
 (ऊ)  सभाले निर्णय नगरुञ्जेलसम्म वा संस्थावाट सदस्यता त्याग नगर्दासम्म यो बचत रकम फिर्ता हुने छैन ।