व्यापार ऋण

सदस्यलाई कुनै पनि प्रकृतिको व्यापार गर्न सम्वन्धित निकायमा दर्ता भई संचालन गर्न वा संचलित रहेको व्यापार प्रतिष्ठानको लागि पूँजीको आवश्यकता परेमा आर्थिक मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ । यस प्रकारको ऋण योजना तिनवटा स्वरुपमा लगानी गर्न सकिनेछ ।

(अ) प्रत्येक ३÷३ महिनामा किस्ता विभाजन गरी ऋण लगानी गर्न सकिने ।
(आ) दैनिक नियमित आम्दानी गर्ने व्यापारी व्यवसायी सदस्यलाई दैनिक रुपमा साँवा र ब्याज फिर्ता गर्ने शर्तमा अग्रिम एकमुष्ट रकम ऋण लगानी गर्न सकिने ।
(इ) प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्ने शर्तमा ठूलो राशीको अल्पकालीन ऋण लगानी गर्न सकिनेछ ।
 (१)  यो ऋण योजनाको स्वीवृmत ऋण रकम स्वीवृmत भएको मितिमा ऋणी सदस्यको नाममा ऋण बचत खाता खोली ऋण रकम रकमान्तर गरी राखिनेछ ।
 (२)  उक्त ऋण बचत खातामा मौज्दात रहेको रकममा समितिले तोके बमोजिम दरमा ब्याज प्रदान गरिनेछ ।
 (३)  वर्ष भरि सोही ऋण बचत खाता मार्फत ऋण कारोवार गर्नुपर्नेछ ।
 (४)  नविकरण गर्दाको बखतमात्र ऋणको रकम घटाउन वा बढाउन पाइनेछ ।