रेमिटान्स बचत

(अ) सदस्यले रेमिटान्स मार्फत आएको रकम बचत गर्ने योजना हो ।
(आ) सदस्यको नाममा आएको रेमिटान्स रकम मध्ये आपूmलाई आवश्यक पर्ने रकम वाहेक अन्य रकम बचत गरी राख्न सुविधा हुनेछ ।
(इ) यस बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम दरमा व्याज प्रदान गरिनेछ ।
(ई) न्युनतम रु.१०००।– मौज्दात राखी जहिले सुकै झिक्न पाइनेछ ।