मासिक बचत

(अ) यो बचत योजना मासिक रुपमा नियमित र अनिवार्य बचत योजना हो ।
(आ) सवै सदस्यले सभाले निर्णय गरी तोके बमोजिमको दरले यो बचत योजनामा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(इ) प्रत्येक महिनामा सभाले निर्णय गरी तोकिए बमोजिमको मितिमा बचत गर्नु पर्नेछ ।
(ई) तोकिएको मिति भित्र यो बचत जम्मा नगरेमा सभाले निर्णय गरे बमोजिमको दरले विलम्व हर्जाना लाग्नेछ ।
(उ) यस बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम व्याज प्रदान गरिनेछ ।
(ऊ) यस बचत योजनाको पासबुक निःशुल्क उपलव्ध गराईनेछ ।
(ए) सभाले निर्णय नगरुञ्जेल सम्म वा संस्थावाट अवकास नलिदाँसम्म यो बचत रकम फिर्ता हुने छैन ।