भैपरी ऋण

योग्य सदस्यलाई स–साना भैपरी आउने काम, औषधोपचार वा दुर्घटना वा अचानक कुनै काम, समस्या विशेषले गर्दा रकमको अतिआवश्यक परेको बखत सदस्यलाई आर्थिक राहत दिने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ । यस ऋणको अवधि ३० दिनको हुनेछ । अख्तियारी पाएको व्यक्तिले तुरुन्त स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।