बालहित बचत

(अ) सदस्यले अाफ्नो बालबालिकाको भविष्य सोचेर गरिने स्वेच्छिक बचत योजना हो ।
(आ) सदस्यले अाफूखुशी समयमा अाफूखुशी रकम बचत गर्न सक्नेछन् ।
(इ) बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम अर्धवार्षिक हिसाबले ब्याज प्रदान गरिनेछ ।
(ई) बाल बालिकाको उमेर १६ वर्ष नहुञ्जेलसम्ममात्र संचालन गर्न सकिनेछ ।
(उ) बचत योजनाको पासबुक निःशुल्क उपलव्ध गराईनेछ ।
(ऊ) बचत योजनाको परिपक्व हुने अवधिको एक तिहाई अवधि नाघे पश्चात बढीमा ६०% बचत रकम झिक्न पाइनेछ ।
(ए) झिकिएको रकम बचत खाताबाट सोझै घटाएर हिसाब राखिनेछ ।कुनै दै दस्तुर लाग्ने छैन ।