पर्व बचत

(अ) सदस्यले अाफ्नो रीतिरिवाज अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि प्रत्येक महिना अनिवार्य रुपमा बचत गर्ने योजना हो ।
(आ) सवै सदस्यले सभाले निर्णय गरी तोके बमोजिमको दरले यो बचत योजनामा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(इ) यस बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम व्याज प्रदान गरिनेछ ।
(ई) यस बचत योजनाबाट आफुले चाहेको समयमा वर्षमा एक पटक न्युनतम रु.१००।– मौज्दात राखी झिक्न सकिनेछ ।