परिकल्पना

वित्तिय सक्षमता सहित सहकारीद्वारा समृध्द समाजको निमार्ण गर्ने ।