निक्षेपकृत ऋण

योग्य सदस्यले अाफ्नो कूल निक्षेप रकमकोे बढीमा ९०% सम्मको रकम माग गरेको ऋण रकमलाई जनाउने छ । यस ऋण सुविधामा लिखित जमानत राख्नु पर्ने छैन । अख्तियारी पाएको व्यक्तिले तुरुन्त स्वीकृत गरी लगानी गरिनेछ ।