ध्येय

सदस्यको दिगो विकासका लागि प्रतिस्पर्धि समतामूलक प्रविधियुक्त र सर्वसुलभ पध्दतिद्वारा वित्तिय र गैर वित्तिय कार्यमा खटि रहने ।