दैनिक बचत

(अ)  संस्थाको कर्मचारी सदस्यको घरदैलोमा गई संकलन गर्ने बचत योजना हो ।
(आ)  सदस्यले दैनिक रुपमा आफुले तोके बमोजिम दरले एक वर्षे बचत गर्ने योजना हो ।
(इ)  बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम व्याज प्रदान गरिनेछ ।
(ई)  बचत योजनाको पासबुक निःशुल्क उपलव्ध गराईनेछ ।
(उ)  बचत खाता संचालन गरेको ६ महिना पुगे पश्चात न्युनतम रु. ३००।– मौज्दात राखी स्वेच्छाले बचत झिक्न सकिनेछ ।
(ऊ)  दैनिक रुपमा रु.१०००।– भन्दा बढी बचत गर्ने बचतकर्ताले एक महिना पुगे पश्चात आवश्यकता अनुसार बचत झिक्न सक्नेछ ।
(ए)  एक अवधि पुरा भए पश्चात पुनः अर्को वर्षको लागि बचत खाता संचालन गर्न सकिनेछ ।
(एै)  दैनिक कर्जा लिएका सदस्यले यो खाता अनिवार्य संचालन गर्नु पर्नेछ ।