घरजग्गा ऋण

सदस्यलाई आफ्नो स्वामित्व रहने गरी भवन निमार्ण गर्न वा जग्गा खरिद गर्न पूँजीको आवश्यकता परेमा आर्थिक मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ । यस शीर्षकमा लगानी गर्दा वूmल ऋण लगानीको २५% मा नवढ्ने गरी सीमा कायम गरिनेछ । भवन निमार्णको हकमा भवन निमार्णको सम्वन्धित निकायबाट स्वीवृmति लिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । जग्गा खरिदको हकमा खरिद गर्ने जग्गाको बैनापत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ ।