खुत्रुके बचत


(अ) सदस्यले अाफ्नै घरपसलमा बसी बचत गर्न सक्ने बचत योजना हो
(आ) सहभागी सदस्यलाई संस्थाबाट स–शुल्क सानो खुत्रुके बाकस उपलव्ध गराइनेछ ।
(इ) यस बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम व्याज प्रदान गरिनेछ ।
(ई) बचत योजनाको पासबुक निःशुल्क उपलव्ध गराईनेछ ।
(उ) यो बचत योजना तिन किसिमको हुनेछ :
(१) खुला बचत
(२) तिन वर्षे बचत
(३) पाँच वर्षे बचत
(ऊ) खुला बचत बाहेक अन्य किसिमको बचतकर्ताले बचतको अवधि पुरा भए पश्चातमात्र झिक्न पाइनेछ ।
(ए) यो बचत संस्थाबाट खटि जाने कर्मचारीबाट वा स्वयम् बचतकर्ताले संस्थाको कार्यालयमा बाकस ल्याइ बचत संकलन गरिनेछ ।