कृषि ऋण

सदस्यलाई प्रमुख अन्नवाली लगाउन वा नगदी कृषि (जस्तै–उखु,केरा,अदुवा,बेसार,च्याउ खेती आदि) वा तरकारी खेती गर्न वा फलफुल÷पूmल नर्सरी वा गाई भैंसी तथा बाख्रा पालन, माछा पालन, मौरी पालन, कुखुरा पालन, बंगुर पालन इत्यादि कृषि जन्य उद्यम गर्नकालागि रकमको आवश्यकता परेमा आर्थिक मद्दत गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने ऋण रकमलाई जनाउनेछ ।

यस ऋणको लागि आफ्नो नामको वा एकाघर परिवारको नामको जग्गा धनीपूर्जाको प्रतिलिपि तथा अधिया÷करारमा खेतीपाती गर्नु पर्ने भए नीज जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपि र अधिया÷करारमा खेती गर्न दिएको मञ्जुरीनामा सहित गैर धितो ऋणमा एक जना योग्य धनजमानी सदस्य वा धितो राख्नु पर्नेछ । यस्तो ऋण मागलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।

ठुलो रकमको कृषि ऋण फलफूल खेती, गाई भैंसी पालन, भेडा बाख्रा पालन, माछा पालन, कुखुरा पालन, बंगुर पालन र मौरी पालन उद्देश्यको लागि मात्र परियोजनाको कार्ययोजना र परियोजना अध्ययन गरेर मात्र किस्ताबन्दि रुपमा लगानी गरिनेछ । वीमा बजारको सुविधा भए सम्म वीमा योजना अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनेछ । आवश्यकता परेमा संस्थाले ऋण रकम सदुपयोग भएको छ छैन भनि सदुपयोगिता अध्ययन एँव अनुगमन गर्न सक्नेछ । यो ऋण विशेष प्राथमिकता प्राप्त ऋण भएकोले अनुगमन गर्दा दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा ऋण अवधि सीमा अगावै साँवा व्याज दाखिला गर्न समितिले निर्देशन दिन सक्नेछ । साथै सदुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो ऋणीसदस्यले धितो प्रक्रिया मिलाई पूँजी थप गर्न चाहेमा हदै सम्मको ऋण लगानी गरी पूँजी थप गर्न सक्नेछ ।