ऋण बचत

(अ)  ऋणी सदस्यले ठूलो राशीको ऋण स्वीकृत गराई पुरा रकम तुरुन्त नलैजाने अवस्थामा ऋण बचत खोली राख्ने बचत योजना हो ।
(आ)  यस बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम दर र समयमा व्याज प्रदान गरिनेछ ।