उद्देश्य

  • मितव्ययीताको भावना सृजना गरि बचत गर्ने प्रवृतिको विकास गर्ने ।
  • एकत्रित पुँजीलाई परिचालन कार्यको सक्षमतामा वृध्दि गर्ने ।
  • अार्थिक अात्मनिर्भरता एवँ अात्मविश्वास उत्प्रेरित गर्ने ।
  • सहकारी मूल्य र मान्यताको अभिवृध्दिमा टेवा पुर्याउने ।
  • समान उद्देश्यमुखी संघ संस्थाहरू बीच अभिवृध्दि भाइचारा गर्ने ।