अावधिक बचत

(अ) सदस्यले कुनै निश्चित अवधि तोकी बचत गर्ने मुद्दती बचत योजना हो ।
(आ) यस बचत योजनामा रु.२५ हजारदेखि माथिको रकम बचत गर्न सकिनेछ ।
(इ) यस बचत योजनामा बढीमा ३ वर्ष अवधिको लागि बचत गर्न सकिनेछ । तर अवधि पुरा भए पश्चात नविकरण गर्न सकिनेछ ।
(ई) यस बचत योजनामा समितिले तोके बमोजिम दर र समयमा व्याज प्रदान गरिनेछ ।
(उ) यो बचत योजनाको आवधिक बचत रसिद प्रदान गरिनेछ ।
(ऊ) यो बचत योजनाको अवधि समाप्त नहुञ्जेलसम्म रकम फिर्ता हुने छैन । तर सोही रसिद धितो राखी ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।